ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Ele gelmeyen testis olgularında laparoskopi yönetimi ve sonuçları
1 Department of Pediatric Surgery, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 196-201
DOI: 10.5152/tud.2017.63625
Anahtar Kelimeler: Algoritma; tanısal laparoskopi; orşiopeksi; ele gelmeyen testis
Özet

Amaç: Ele gelmeyen testis olgularının yönetiminde tanısal laparoskopi altın standart olup testis dokusu araştırılır ve buna göre tedavi planlanır. Bu çalışmada ele gelmeyen testis olgularında tanısal laparoskopinin algoritmadaki yerini gözden geçirip tanı ve tedavi sonuçlarımızı değerlendirdik.

 

Gereç ve yöntemler: Ele gelmeyen testis olgularında tanısal laparoskopi uygulanan çocuk hastalar çalışmaya alındı. Hastaların muayene bulguları, ameliyat yaşı, ultrasonografi (USG) raporları, laparoskopik ve inguinal eksplorasyon bulguları, cerrahi işlemler, erken ve geç dönem komplikasyonlar ile orşiopeksi sonuçları değerlendirildi. Hasta takibi 1. yıl 3 ayda bir, 2. yıl 6 ayda bir ve sonrasında yıllık yapıldı. Kontrol muayenede testis lokalizasyonu ve boyutu değerlendirildi.

 

Bulgular: Toplam 58 hasta ve 68 testis ünitesi; 26’sı sol (%44,8), 22’si sağ (%37,9), 10’u bilateral (%17,2) çalışmaya dahil edildi. Ameliyat yaşı ortalama 5 yıl 6 ay (10 ay-17 yıl) ve USG’nin tanısal değeri %15,7 bulundu. Tanısal laparoskopide grup 1’de kör sonlanan damarlar, 7 olgu (%10,2); Grup 2’de intraabdominal testis, 8 olgu (%11,7); Grup 3’de internal ringden giren kord ve damarlar, 53 olgu (%77,9) görüldü. Toplam 43 testise orşiopeksi yapıldı; bunların 8’i normal, 35’i hipoplazikti. Takip süresi 1 yıl 7 ay (1-12 yıl) ve takip sayısı 7 (5-14) olarak belirlendi. Kontrol muayenede sadece 5 testis normal lokalizasyon (skrotum) ve boyutta bulundu. 4 Testiste atrofi gelişti ve orşiektomi yapıldı; 2 testis inguinal kanalda bulundu ve redo orşiopeksi yapıldı. Kontrol USG’lerde testis kanlanması ve hacmi düşük bulundu.

 

Sonuç: Ele gelmeyen testis olgularının yönetiminde laparoskopi güvenli ve etkilidir. Tanısal laparoskopinin algoritmada rutin kullanımı birçok hastada ek katkı sunmamaktadır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017