ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Benign prostat hiperplazisinin tedavisinde transüretral rezeksiyona karşın potasyum titanil fosfat ile prostatın selektif vaporizasyonunun sonuç analizi; 4 yıllık izlem süreli randomize kontrollü bir çalışma
1 Department of Urology, King George’s Medical University, Lucknow, Uttar Pradesh, India  
Turk J Urol 2017; 43: 176-182
DOI: 10.5152/tud.2017.20586
Anahtar Kelimeler: Prostat; hiperplazi; potasyum titanil fosfat; fotovaporizasyon; transüretral rezeksiyon
Özet

Amaç: Prostatın fotovaporizasyonu (PVP) benign prostat hiperplazisinde (BPH) son zamanlarda önem kazanmakta olan yeni bir cerrahi yöntemdir. Transüretral prostat rezeksiyonuna kıyasla PVP’nin etkinliğini gösteren kısıtlı izlem süreli (<2 yıl) az sayıda randomize kontrollü çalışma mevcuttur. Bu çalışmada BPH tedavisinde potasyum titanil fosfat (KTP) ve TURP’un uzun izlem süreli karşılaştırmasını içeren bir çalışma sunduk.

 

Gereç ve yöntemler: Kurumun etik kurulundan onay aldıktan sonra, Ocak 2010 ile Mart 2012 tarihleri arasında 150 hasta prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Uluslararası Prostat Semptom Skoru (IPSS), Qmax ve Uluslararası Erektil Fonksiyon-5 (IIEF-5) skorunda iyileşme, işeme sonrası rezidüel idrarda (PVR) azalma 12., 24., 36. ve 48. aylarda değerlendirildi.

 

Bulgular: Çalışma grubunda yaş ortalamaları TURP ve PVP gruplarında sırasıyla 65,3±7,86 yıl ve 63,6±8,12 yıl idi (p=0,45). Hem TURP, hem de KTP gruplarında IPSS semptom skorları anlamlı derecede düzelmişti (p<0,003). Her iki grupta izlem sırasında Qmax’ta iyileşme gözlenmiş ve 48. ayda da devam etmiştir (p<0,001). Her iki gruptaki hastaların çoğu 48. aylarda semptomlarının azalmasından memnundu. Retrograt ejakülasyon dışında tüm seksüel parametreler her iki grupta benzerdi. Toplamda 23 hastada (%15,33) komplikasyon gözlendi.

 

Sonuç: Kırk sekiz aylık izlemde hem KTP Lazer PVP hem de TURP BPH semptomlarında kalıcı bir düzelme sağlamaktadır. Her iki işlem güvenli olup minimal komplikasyonlara sahiptir. Her iki işlem uzun süreli izlemde cinsel işlevler üzerine olumsuz etki göstermemiştir. Her iki grupta yaşam kalitesi 4. yılda bile yüksek düzeyde kalmaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017