ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Türkiye'de 40 yaş üstü erkeklerde erektil disfonksiyon prevalansı: Türk Androloji Derneği Erkek Seksüel Sağlığı Çalışma Grubu sonuçları
1 Department of Urology, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey  
2 Department of Urology, İstinye University School of Medicine, Liv Hospital Ulus, İstanbul, Turkey.  
3 Department of Urology, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey.  
4 Department of Urology, Ondokuz Mayıs University School of Medicine, Samsun, Turkey.  
5 Department of Urology, Fırat University School of Medicine, Elazığ, Turkey.  
6 Department of Urology, Akdeniz University School of Medicine, Antalya, Turkey.  
7 Department of Urology, Erciyes University School of Medicine, Kayseri, Turkey.  
8 Section of Andrology, Department of Urology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey.  
Turk J Urol 2017; 43: 122-129
DOI: 10.5152/tud.2017.24886
Anahtar Kelimeler: Komorbiditeler; tanı; boşalma bozuklukları; epidemiyoloji; erektil disfonksiyon; alt üriner sistem semptomları; prevalans; risk faktörleri; cinsel fonksiyon bozukluğu; damarsal risk faktörleri
Özet

Amaç: Türk Androloji Derneği tarafından 1999’da yapılan erektil disfonksiyon (ED) prevalans çalışması sonuçlarına göre; ülkemizde 40 yaş üzerindeki erkeklerin %69,2’sinde belli düzeylerde ED bulunmaktadır. Ancak bu çalışmada, tek soruyla ED değerlendirilmiştir. Güncel çalışmanın amacı; Türkçe geçerlilik çalışması yapılan Erektil Fonksiyon Uluslararası Ölçeğine (IIEF) göre ülkemizdeki (ED) prevalansını ve ilişkili faktörleri araştırmaktır.

 

Gereç ve yöntemler: Bu kesitsel-gözlemsel, toplum-tabanlı alan çalışmasına Türkiye’nin 19 ilinden rastgele seçilen 40 yaş üzerindeki erkekler dahil edildi. Tüm katılımcılara; sosyo-demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri, tıbbi ve seksüel öyküleri, eşlik eden medikal durumlarını sorgulayan bir anket eğitilmiş uzmanlarca dolduruldu ve her hastaya IIEF sorgulama ölçeği uygulandı. Elde edilen veriler uygun istatistiksel yöntemlerle karşılaştırıldı ve p<0,05 değeri anlamlı kabul edildi.

 

Bulgular: Çalışmaya katılan 2.760 erkeğin ortanca yaşı 54,2 yıl olarak hesaplandı. Tüm yaş grupları için ülkemizdeki ortanca ED prevalansı %33 şeklinde bulundu. Ortanca ED prevalansı 40-49 yaşları için %17, 50-59 yaşları için %35,5, 60-69 yaşları için %68,8 ve 70 yaş ve üzeri için %82,9 şeklinde hesaplandı. ED’nin ciddiyeti değerlendirildiğinde; olguların %76,9’unda hafif, %16,3’ünde orta ve %5,7’sinde ağır düzeyde olduğu belirlendi. Regresyon analizinde ED varlığı için belirleyici faktörler; yaş; diyabet, hipertansiyon, ateroskleroz ve dislipidemi gibi ek medikal morbiditeler; aylık gelir düzeyi ve yaşanılan bölge; alt üriner sistem yakınmaları varlığı şeklinde bulundu.

 

Sonuç: Geçerliliği doğrulanmış ölçeklerle yapılan bu toplum-tabanlı, kesitsel, gözlemsel çalışma, ülkemizde 40 yaş üzerindeki erkeklerde ED prevalansını %33 olarak vermektedir. Ayrıca, ED varlığı ve şiddeti açısından en belirleyici faktörün yaş olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017