ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Günübirlik ürolojik cerrahilerde spinal anestezide düşük doz lidokain + butorfanola karşın düşük doz bupivakain: prospektif randomize kontrollü bir çalışma
1 Department of Urology And Urodynamics Centre, Rahee Health Care, Pune, India  
Turk J Urol 2017; 43: 189-195
DOI: 10.5152/tud.2017.14367
Anahtar Kelimeler: Bupivakain; günübirlik ürolojik cerrahiler; lidokain + butorfanol; düşük dozlu ilaçlar; spinal anestezi
Özet

Amaç: Günübirlik ürolojik cerrahilerde hızlı başlangıçlı, kısa ve güvenilir süreli anestezi sağlayan bir lokal anestezik tercih edilebilir. Düşük doz lidokainin düşük doz bupivakaine göre daha hızlı etki ettiğine ve daha kısa etkili olduğu bilinir. Seyrek görülen geçici nörolojik semptomlar nedeniyle günümüzde spinal anestezide lidokain kullanımından kaçınılmaktadır. Bu çalışmanın amacı günübirlik ürolojik cerrahilerde lidokain + butorfanole karşın düşük doz bupivakainin etkinlik ve güvenliğini karşılaştırmaktı.

 

Gereç ve yöntemler: Bu prospektif randomize çalışma, Aralık 2012 ile Kasım 2015 arasında yürütülmüştür. Etik kurul onayı ve hasta onamını aldıktan sonra toplam 990 hasta iki gruba randomize edilmiştir. Spinal anestezi için Grup A’ya , 0,5 mL %5 lidokain (25 mg) + 0,3 mL butorfanol (0,3 mg) ve Grup B’ye 1 mL %0,5 bupivakain (5 mg) uygulanmıştır. Hasta oturur veya yan yatar pozisyondayken L3-L4 arasına spinal anestezi verilmiştir. Değerlendirme ölçütleri duysal ve motor blok oluşmaya başlayana kadar geçen zaman, duysal ve motor blokun süresi, hasta ayağa kalkana, taburcu olana ve herhangi bir komplikasyon oluşana kadar geçen zamandı.

 

Bulgular: Her iki grup yaş, erkek/kadın oranı, Amerika Anesteziyoloji Derneği (ASA) derecesi ve cerrahinin süresi açısından benzerdi. Grup A ve Grup B duysal ve motor blok başlangıcına kadar geçen ortalama süre (sırasıyla, 120±22 sn ve 274±36 sn’e karşın 228±34 sn ve 372±41 sn), duysal ve motor blokun süresi (sırasıyla, 100±21 dk ve 230±28 dk’e karşın 60±15 dk ve 152±23 dk) hasta ayağa kalkana ve taburcu olana kadar geçen zaman (138±24 dk ve 292±48 dk’a karşın 256±35 dkı ve 428±46 dk) bakımından istatistiksel açıdan farklıydı (<0,0001). Grup A’da bulantı, kusmalar, hipotansiyon, bradikardi ve pruritus Grup B’ye göre daha az görülmüştür (<0,01). Her iki grupta hiçbir hastada geçici veya kalıcı nörolojik defisit olmamıştır.

 

Sonuç: Günübirlik ürolojik işlemler için kullanılan spinal anestezi hem etkili hem de güvenli bir yöntemdir. Bu çalışma günübirlik ürolojik cerrahilerde spinal anestezi için lidokain + butorfanolün kullanımının bupivakaine göre tercih edilebilir olduğunu göstermektedir. Ayrıca olanakları kısıtlı yerlerde günübirlik cerrahi işlemlerde kullanılabilir. Tıp ve paramedikal personel gereksinmesini en alt düzeye indirmeye yardımcı olmakta, böylece günübirlik ürolojik cerrahilerin kapsamını daha fazla genişletmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017