ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Morbid obez hastalarda tamamen tüpsüz perkütan nefrolitotomi uygulanabilir
1 Department of Urology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran  
Turk J Urol 2017; 43: 162-164
DOI: 10.5152/tud.2017.03185
Anahtar Kelimeler: Obezite; sonuçlar; perkütan nefrolitotomi
Özet

Amaç: Obezite perkütan nefrolitotominin (PNL) başarısını etkileyen teknik zorluklara yol açmakta ve bu hasta grubunda daha yüksek perioperatif komplikasyonlar gözlenebilmektedir. Taşsızlık ve komplikasyon oranlarını belirlemek için son 8 yıl içinde obez hastalarımızın verilerini geriye dönük olarak toplamayı kararlaştırdık.

 

Gereç ve yöntemler: Ocak 2007 ile Aralık 2015 arasında vücut kitle indeksi 35’in üzerinde olan 78 obez hasta çalışmaya alınmıştır. Çalışmaya alınma kriterleri pelvikaliseal sistemde 2 cm’den büyük taşların olması, bedendışı şok dalgalarıyla taş kırmaya (ESWL) dirençli daha küçük taşların varlığı, deri ile hedef arasında mesafenin uzun olması, ESWL’ye uygun aday olmama ve PNL için herhangi bir kontrendikasyonu (örn: kanama diyatezi, hastanın yüzüstü konuma getirilememesi) bulunmamasıdır. Bu hastalar, Grup 1 (nefrostomi ve üreteral stent yardımıyla standart PNL) veya Grup 2’ye (üreteral stent ve nefrostomi kullanmaksızın tamamen tüpsüz PNL) randomize edilmiştir. Sonuçlar karşılaştırılmıştır.

 

Bulgular: Gruplar arasında transfüzyon oranı, ameliyat süresi ve hemoglobinde düşüş aynıydı (p>0,05). Total analjezik kullanımı 33,8’e karşın 14,7 g morfin sülfata (18-77 g) eşdeğer olup tamamen tüpsüz grupta anlamlı derecede daha düşüktü (p=0,001). Normal aktiviteye dönüş, hasta kabülden itibaren hastanede yatış ve ayaktan tedavi günlerinin toplamına hastanın işe veya okula  gitmek gibi normal aktiviteye dönüşe kadar geçen sürenin eklenmesi olarak tanımlanmış olup 19,4 güne karşın 9,3 gün (6-30 gün; p=0,001) idi.

 

Sonuç: Obez hastalarda, tamamen tüpsüz PNL standart PNL’ye göre daha düşük oranda analjezik kullanımı ve normal aktiviteye daha çabuk dönüş gibi avantajlara sahip olacaktır. Tamamen tüpsüz PNL, obez hastalar için önerilebilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017