ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Çapı 2-3 cm arasında böbrek pelvis taşları için tek ve iki seansta bükülebilir üreteroskopi: Taşın büyüklük veya sertliği uygulanan seans sayısında rol oynar mı?
1 Department of Urology, Sohag University, Sohag, Egypt  
2 Department of Urology, South Valley University, Qena, Egypt  
Turk J Urol 2017; 43: 158-161
DOI: 10.5152/tud.2017.61257
Anahtar Kelimeler: Fleksibl üreteroskopi; retrograt intrarenal cerrahi; taş sertliği
Özet

Amaç: Çapı 2-3 cm arasında olan böbrek pelvis taşları için tek veya iki seans retrograt intrarenal cerrahi (RİRC) gereksinmesini belirlemede taş sertliğinin rolünü değerlendirmek.

 

Gereç ve yöntemler: Sadece böbrek pelvis taşları (2,5±0,3 cm) olan 96 hastaya (64 erkek ve 32 kadın) 7,5 Fr fleksibl üreteroskopi (FÜRS) kullanarak RİRC uygulanmıştır. Preoperatif kontrastsız bilgisayarlı tomografi (BT) ile taşın sertliği değerlendirilmiştir. Hastalar taşın sertliğine göre iki gruba ayrılmıştır: Grup I (n=54) (sert taşlar - Hounsfield Ünitesi (HU) >1000) ve Grup II (n=42) (sert olmayan taşlar - HU <1000). Taşsızlık oranı, ameliyat süresi, herhangi bir intra- veya postoperatif komplikasyon ve ikinci seans RİRC gerekliliği değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Taşların tümüne başarıyla ulaşılmıştır. Herhangi bir intraoperatif komplikasyon bildirilmemiştir. Başlangıçta birinci seanstan sonra taşsızlık oranı Grup I’de %40 ve Grup II’de %95 idi (p=0,01). Grup I’de 32 (%40) olguda yapılan postoperatif BT'de saptanan 6±2 mm'lik ciddi rezidü taşlar nedeniyle ikinci seans FÜRS gerekmiş ve %100'lük taşsızlık oranına ulaşılmıştır. Aksine Grup II’de yalnızca 2 olguya ikinci seans FÜRS uygulanmıştır (p=0,01). Ortalama ameliyat süresi Grup 1’de 75±15 dakika, Grup II’de 55±13 dakika idi (p<0,01). Altı hastada (Grup I’de 4 ve Grup II’de 2 hasta) postoperatif dönemde yüksek ateş (Clavien Grade II) gözlenmiştir.

 

Sonuç: Çapı 2-3 cm arasında olan böbrek pelvisi taşlarında tek veya iki seans FÜRS uygulama kararını vermede tek başına taşın büyüklüğünden ziyade taşın sertliği de önemli derecede etkilidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017