ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Türkiye’de sağlıklı genç erkeklerde coğrafik bölgelere göre penis boyu: 1,132 vakanın ölçüm bulguları
1 Sağlık Bakanlığı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Üroloji Kliniği, Ankara  
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul  
Turk J Urol 2010; 36: 43-48

Anahtar Kelimeler: Ölçüm; penis; penis boyu.
Özet

Amaç: Penis boyu tarih boyunca erkeklerde ilgi ve merak konusu olmuştur. Son zamanlarda üroloji kliniklerine penis boyu kısalığı ile başvuran hasta sayısı artmıştır. Bu çalışmada ülkemizde sağlıklı genç erkeklerdeki ortalama penis boyunu değerlendirdik ve Türkiye’de bölgelere göre penis boyu farklılıklarını inceledik.

Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya yaşları 19-30 arasında olan 1,132 erkek dahil edildi. Gevşek ve gerilmiş penis boyları penis dorsumunda pubopenil cilt bileşkesinden meatusa kadar olan mesafenin cetvel kullanılarak ölçümü ile gerçekleştirildi. Tüm ölçümler aynı araştırmacı tarafından yapıldı. Çalışmaya dahil olan erkekler Türkiye’de coğrafik bölgeler göre 7 gruba ayrıldı. 

Bulgular: Çalışmaya katılanların ortalama yaşı 20.3 idi. Ortalama gevşek ve gerilmiş penis boyları sırası ile 9.3±1.3 cm ve 13.7±1.6 cm olarak ölçüldü. Gevşek ve gerilmiş penis boyları arasında kuvvetli pozitif bir ilişki saptandı (r=0.800, p<0.001). Coğrafik gruplar arasında yaş, gevşek ve gerilmiş penis boyu açısından farklılık saptanmadı (yaş için p=0.425, gevşek penis boyu için p=0.638, gerilmiş penis boyu için p=0.270).

Sonuç: Sağlıklı genç Türk erkeklerinde ortalama penis boyu bölgelere göre farklılık göstermemektedir. Ülkemizde görev yapan ürologların hasta değerlendirmeleri sırasında toplumumuzdaki ortalama penis boyunu dikkate almaları gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017